wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Polityka prywatności
Kontakt

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO KUNY.PL

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego: kuny.pl, jest Paweł Luberda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: ANTYKUNA.PL Paweł Luberda Skuteczne Odstraszacze Gryzoni z siedzibą: 32-020 w Wieliczka, ul. Piękna 3, NIP: 6770005025, adres e-mail: sklep@antykuna.pl zwany dalej „Administratorem”.

2. Dane osobowe Klienta sklepu internetowego KUNY.PL są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. poz. 1000) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Administrator działa ze szczególną starannością w celu ochrony danych osobowych i interesów osób, których dane osobowe dotyczą. Gwarantując, że pozyskiwane przez niego dane osobowe są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, a także w celach zgodnych z prawem oraz adekwatne do celów, jakim służą, a także są przechowywane i przetwarzane nie dłużej, niż jest to dostępne do uzyskania celu przetworzenia pozyskanych danych osobowych.

4. Administrator w zakresie prowadzonej przez siebie działalności nie jest zobowiązany do powołania Inspektora Danych Osobowych, w związku z powyższym wszelki kontakt związany z pozyskanymi, gromadzonymi oraz przetwarzanymi przez Administratora danymi osobowymi jest możliwy pod adresem korespondencyjnym, adresem e-mail oraz numerami telefonów wskazanymi w punkcie 1 powyżej.

ZAKRES, CEL ORAZ ODBIORCY GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

1. Cel, zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z  czynności podejmowanych przez Klienta sklepu internetowego KUNY.PL. Przykładowo jeżeli Klient w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, w zależności od sposobu odbioru oferowanego przez sklep internetowy asortymentu.

2. Cele zbierania danych osobowych Klientów sklepu KUNY.PL przez Administratora:
  • zawarcie i realizacja umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
  • marketing bezpośredni produktów lub usług Administratora.
  • możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów sklepu internetowego KUNY.PL, jeśli jest niezbędne do realizacji umowy zawartej z Klientem np. firmy kurierskie, zewnętrzne firmy  przewozowe, pracownicy poczty. Administrator wówczas udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
3. W toku realizacji usług w związku z działaniem sklepu internetowego KUNY.PL Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających z tego sklepu tj.: imię, nazwisko; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).  W przypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może ponadto przetwarzać nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON Usługobiorcy lub Klienta.

4. Dane osobowe, wskazane w punkcie 3 (trzecim) powyżej podane przez Klienta mogą być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w sklepie internetowym KUNY.PL Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest na stronie internetowej sklepu.

5. Administrator przekazuje dane osobowe następującym firmom trzecim w celach analitycznych i statystycznych:
  • Google Analytics – usługi analityczne, służące do śledzenia statystyk serwisu. Gromadzone dane są wykorzystywane do optymalizacji korzystania przez Użytkownika z serwisu, zgodnie z polityką prywatności i warunków firmy Google, które można przeczytać bezpośrednio na stronie internetowej: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Usługodawcą Google Analytics jest Google Inc.
  • Google Ads – usługi reklamowe, pozwalające na wyświetlanie materiałów promocyjnych na stronach zewnętrznych. Gromadzone dane są wykorzystywane w celach remarketingowych, czyli do wyświetlania Użytkownikom reklam, które będą dla nich interesujące. Dane pozwalają nam sprawdzać, czy nasze działania marketingowe są skuteczne i optymalizować wykorzystanie środków reklamowych. Wykorzystywane dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności i warunków firmy Google, które można przeczytać bezpośrednio na stronie internetowej: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Usługodawcą Google Ads jest Google Inc.
  • Facebook Ads – usługi reklamowe, pozwalające na wyświetlanie materiałów reklamowych kierowanych bezpośrednio do Użytkowników. Dane pozwalają sprawdzić czy podejmowane działania marketingowe są skuteczne, a przeznaczane środki reklamowe optymalnie wykorzystywane. Usługodawcą Facebook Ads jest Facebook Ireland Ltd.
PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania w przypadkach wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczna do celu realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na żądanie Klienta działań przed jej zawarciem. W przypadku gdy nastąpi przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów/ usług Administratora wówczas podstawą  przetwarzania jest: uprzednia zgoda Klienta lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora.

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Klient ma prawo dostępu do treści zgromadzonych swoich danych osobowych.

2. Klient sklepu internetowego KUNY.PL  ma prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

3. Klient sklepu internetowego KUNY.PL  ma prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania i gromadzenia danych osobowych. Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

4. W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów / usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie. W wyżej wskazanej sytuacji Klient ma prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych jak również posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko sklepu internetowego KUNY.PL

2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające właściwą ochronę przetwarzanych danych osobowych a także ochronę odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem takich danych przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Administrator stosuje następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem, pozyskanie dostępu do konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i oraz hasła.

4. Niniejszy dokument dot. polityki ochrony danych osobowych został sporządzony przez Administratora sklepu KUNY.PL dnia 12.11.2021 roku.
 

Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu